Ochrana osobních údajů

1. Přehled ochrany dat

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechna data, která lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je odpovědný za zaznamenávání údajů na tomto webu?

Údaje na této webové stránce zpracovává provozovatel webové stránky, jeho kontaktní informace jsou k dispozici v části „Impresum“ této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje jsou shromažďovány jednak tím, že nám je sdělíte. Mohou to být například informace, které zadáte do našeho kontaktního formuláře.
Další data zaznamenávají naše IT systémy automaticky, když navštívíte náš web. Tato data obsahují především technické informace (např. webový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na web). Tyto informace se zaznamenávají automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

K čemu slouží vaše data?

Část informací je generována, aby bylo zaručeno bezchybné poskytování webových stránek. K analýze chování uživatelů mohou být použity další údaje.

Jaká práva máte, pokud jde o vaše informace?

Máte právo kdykoliv a zdarma dostávat informace o zdroji, příjemcích a účelu vašich archivovaných osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu nebo odstranění vašich údajů. Pokud máte dotazy týkající se těchto nebo jiných otázek souvisejících s ochranou údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Impresum“ na této webové stránce. Máte také právo podat stížnost u příslušné kontrolní agentury. Kromě toho máte za určitých okolností právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů v části „Právo na omezení zpracování údajů“.

Nástroje pro analýzu a nástroje poskytované třetími stranami

Při návštěvě těchto webových stránek může být vaše chování statisticky vyhodnocováno. To se děje především pomocí cookies a tzv. analytických programů. Vaše chování při surfování je obvykle analyzováno anonymně; chování při surfování nelze vysledovat zpět k vám.
Proti této analýze můžete podávat námitky nebo jí zabránit tím, že nepoužijete určité nástroje. Podrobné informace o těchto nástrojích a možnostech námitek najdete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. Hostingové sítě a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tento web hostuje externí poskytovatel služeb (hostitel). Osobní údaje shromážděné na tomto webu jsou uloženy na serverech hostitele. To může zahrnovat především IP adresy, kontaktní dotazy, metadata a komunikační data, informace o smlouvě, kontaktní údaje, jména, přístup na web a další data, která jsou generována prostřednictvím webové stránky.

Hostitel je využíván za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR) a v zájmu bezpečného, ​​rychlého a účinného poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit.f GDPR).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše data pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jeho výkonnostních povinností a dodržování našich pokynů v souvislosti s těmito údaji.

Uzavření smlouvy na zpracování objednávek
S cílem zaručit zpracování v souladu s ochranou dat jsme uzavřeli smlouvu na zpracování objednávek s naším hostitelem.

3. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Proto s vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů. Při používání tohoto webu jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje zahrnují data, která lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Chtěli bychom zdůraznit, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Není možné zcela chránit data před přístupem třetích stran.

Informace o odpovědném subjektu

Odpovědným orgánem pro zpracování dat na této webové stránce je:

Markgrafenkirchen e.V.
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2
95447 Bayreuth

Telefon: +49 921 7574821
E-Mail: markgrafenkirchen@elkb.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy atd.).

Úředník pro ochranu údajů požadovaný zákonem

Pro naši společnost jsme jmenovali inspektora ochrany údajů.

Markgrafenkirchen e.V.
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2
95447 Bayreuth

Telefon: +49 921 7574821
E-Mail: markgrafenkirchen@elkb.de

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí nám neformální oznámení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedená před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRTÉNÍ SITUACE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, NA ZÁKLADĚ Č. 6, ODST. 1 PÍSM. E) NEBO F), VČETNĚ PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉHO NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ PODKLAD, NA NĚMŽ SE ZPRACOVÁNÍ ZAKLÁDÁ, NAJDETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDEME ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA DLE ČL. 21 ODST.1 GDPR).
POKUD SE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAJÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO VZNÉST KDYKOLI NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO TENTO MARKETING, COŽ ZAHRNUJE I PROFILOVÁNÍ, POKUD SE TÝKÁ PŘÍMÉHO MARKETINGU. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU SE NADÁLE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVAT K ÚČELŮM PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA DLE Č. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru

V případě porušení GDPR má subjekt údajů právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě, kde má obvyklé bydliště, na pracovišti nebo v místě údajného porušení. Právo podat stížnost se nedotýká jiných správních nebo soudních opravných prostředků.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na to, aby data, která zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo splnění smlouvy, byla předána vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které zasíláte nám jako provozovateli webových stránek, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení můžete rozpoznat podle skutečnosti, že se řádek adresy prohlížeče mění z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáte, nemohou číst třetí strany.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další otázky týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Impresum“.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Impresum“. Právo omezit zpracování máte v následujících případech:

  • Pokud napadnete správnost vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, obvykle potřebujeme čas na jejich přezkoumání. Po celou dobu zkoumání máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů dochází nebo došlo nezákonně, můžete místo vymazání požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud již nepotřebujeme vaše osobní údaje, ale potřebujete je k uplatnění, obhajobě nebo prosazování právních nároků, máte právo požádat, aby bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno místo toho, aby byly vymazány.
  • Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, je nutné zvážit vaše a naše zájmy. Pokud není jasné, čí zájmy převažují nad právy, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje – s výjimkou jejich archivace – zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu nebo k uplatnění, k obraně právních nároků nebo na ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo z důležitých důvodů veřejného zájmu citovaných Evropskou unií nebo členským státem EU.

Námitky proti reklamním e-mailům

Tímto protestujeme proti použití kontaktních údajů zveřejněných ve spojení s povinnými informacemi uvedenými v části „Impresum“ k zasílání nevyžádaných propagačních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si vyhrazují výslovné právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání propagačních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů.

4. Sběr dat na této webové stránce

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webu automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. Server log databáze, které nám váš prohlížeč předává automaticky. Jedná se o:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazu
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Tato data se zaznamenávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má legitimní zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci své webové stránky – za tímto účelem musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

Žádost e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonem nebo faxem, vaše žádost, včetně všech osobních údajů z ní vyplývajících (jméno, žádost), bude uložena a zpracována pro účely zpracování vaší žádosti. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Tato data jsou zpracovávána na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je-li nutné provést předsmluvní opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR) a / nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR), protože máme oprávněný zájem na účinném zpracování dotazů, které jsou nám zaslány.

Data, která nám pošlete prostřednictvím kontaktních požadavků, zůstanou u nás, dokud nevyžádáte vymazání, odvolání souhlasu s uložením nebo účel uložení dat již neplatí (např. poté, co byla vaše žádost zpracována). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné doby uchovávání – zůstávají nedotčena.

5. Newsletter

Údaje pro informační bulletin

Pokud si přejete dostávat informační bulletin nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním zpravodaje. Nejsou shromažďovány žádné další údaje, nebo pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje používáme pouze k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Údaje uvedené v registračním formuláři k odběru novinek jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Souhlas s uložením údajů, e-mailovou adresou a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit“ v tomto bulletinu. Zákonnost zpracování údajů, které již proběhlo, zůstává zrušením nedotčena.

Data, která jsme uložili za účelem přihlášení k odběru novinek, budeme ukládat my nebo poskytovatel služeb zpravodajů, dokud se odhlásíte z odběru novinek a po odhlášení z novinek se z distribučního seznamu novinek neodstraní. Data, která jsme uložili pro jiné účely, zůstávají nedotčena.

Poté, co jste se odhlásili z distribučního seznamu našeho newsletteru, může být vaše e-mailová adresa uložena na černé listině u nás nebo u poskytovatele zpravodajských služeb, aby se zabránilo budoucím e-mailům. Data z černé listiny jsou používána pouze pro tento účel a nejsou kombinována s jinými daty. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu v souladu se zákonnými požadavky při zasílání newsletteru (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR). Úložiště v černé listině není časově omezeno. Proti úložišti můžete vznést námitky, pokud vaše zájmy převáží nad našimi legitimními zájmy.

CleverReach

Tento web používá službu CleverReach k rozesílání newsletterů. Poskytovatelem je CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je služba, pomocí které lze organizovat a analyzovat zasílání newsletterů. Data, která zadáte k odběru novinek (např. e-mailová adresa), jsou uložena na serverech CleverReach v Německu a Irsku.

Naše informační bulletiny zasílané prostřednictvím CleverReach nám umožňují analyzovat chování příjemců newsletteru. V tomto případě mj. kolik příjemců otevřelo zprávu newsletteru a jak často se analyzuje, na který odkaz bylo v newsletteru kliknuto. Pomocí takzvaného sledování konverzí lze také analyzovat, zda se po kliknutí na odkaz v newsletteru uskutečnila předdefinovaná akce (např. nákup produktu na tomto webu).

Zpracování dat je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli zrušit odhlášením odběru newsletteru. Oprávněnost zpracování údajů, které již proběhlo, zůstává zrušením nedotčena.

Pokud nechcete, aby CleverReach provedl analýzu, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme odpovídající odkaz v každé informační zprávě. Odhlásit se můžete také přímo na webu.

Vaše data, která jsme uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budeme ukládat my nebo poskytovatel služeb, dokud se neodhlásíte z odběru novinek. Po odhlášení se z distribučního seznamu vaše data odstraní. Data, která jsme uložili pro jiné účely, zůstávají nedotčena.

Poté, co jste se odhlásili z distribučního seznamu pro newsletter, může být vaše e-mailová adresa uložena na černé listině u nás nebo u poskytovatele zpravodajských služeb, aby se zabránilo budoucím e-mailům. Data z černé listiny jsou používána pouze pro tento účel a nejsou kombinována s jinými daty. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu v souladu se zákonnými požadavky při zasílání zpravodajů (legitimní zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR). Úložiště v černé listině není časově omezeno. Proti úložišti můžete vznést námitky, pokud vaše zájmy převáží nad našimi legitimními zájmy.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti CleverReach na adrese: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Se společností CleverReach jsme uzavřeli smlouvu na zpracování objednávek a při používání CleverReach plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

6. Pluginy a nástroje

OpenStreetMap

Používáme mapovou službu od OpenStreetMap (OSM). Poskytovatelem je Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Velká Británie.

Pokud navštívíte web, který obsahuje OpenStreetMap, budou vaše IP adresa a další informace o vašem chování na tomto webu předány OSMF. Za tímto účelem může OpenStreetMap ukládat cookies do vašeho prohlížeče. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webu. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky.

Zaznamenána může být také Vaše poloha, pokud jste to schválili v nastavení vašeho zařízení – např. na vašem mobilním telefonu. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos dat. Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně dat OpenStreetMap na následujícím odkazu: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

OpenStreetMap se používá v zájmu zajímavé prezentace našich online nabídek a snadného nalezení míst, která jsme na webu uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.