Andělé

Okřídlené nebeské bytosti existují v mnoha náboženstvích a kulturách. Překlenují nekonečnou vzdálenost mezi nebem, světem bohů a zemí. Doručují lidem zprávy a chrání je. Jsou to božské bytosti a většinou mají lidskou podobu. I řecká bohyně vítězství Nike je také znázorňována s křídly. Jako géniové, jak jsou často vidět na antických rakvích, ztělesňují něco z charakteru svého chráněnce. Anděly dnes najdeme v kostelích, v osobní zbožnosti, ale také v esoterice, v umění, konzumu a kýči.

Různé typy andělů

Andělé strážní hrají hlavní roli v religiozitě mnoha lidí. Verš z 91. žalmu: „On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách“ je jedním z nejoblíbenějších výroků při křtu. Andělé strážní jsou v markrabských kostelech stejně jako v bibli vzácní. Andílkové („Putten“), kterých je všude v baroku mnoho, stojí ve službě zvěstování. Na obrazech, kazatelnách a oltářích drží nástroje Kristova umučení. Stejně jako postavy jinochů nebo žen jsou Božími posly, kteří přinášejí zprávy o Bohu. Někdy tak činí beze slova, když své poselství ztělesňují jako alegorii. Nebo ukazují svými krásnými nohami: „Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu“ (Izaiáš 52).

Andělé jako nebeské bytosti přinášejí nebe na Zemi. Jako nebeští dvořané obklopují Boha v jeho slávě (svatozář). Chválí ho svým Gloria a oslavují jeho svatost zpěvem Sanctus. Ve Starém zákoně nese Bůh přízvisko „Hospodin zástupů“ (Yahweh Zebaoth), protože ho obklopuje zástup (tedy bezpočetné množství) andělů. Ti mnozí andělé v kostelích (většina z nich je nejspíš v Creußen) ukazují na to, že nebe se odehrává zde v bohoslužbě. Hlavy andělů na oltáři vybízejí společenství, aby se připojilo ke společnému zpěvu „Svatý, svatý, svatý“. Andělé na křtitelnici (Taufengel) kombinují obojí: jako poslové přinášejí křestní vodu, nebeský dar, a ztělesňují Boží přítomnost.

Na obrázku: anděl s nástroji Kristova umučení na stropě kostela Nejsvětější Trojice v Neustadt am Kulm; hlava anděla na oltáři farního kostela v Trogen