Nanebevstoupení

Velká znázornění Nanebevstoupení Krista dominují stropům kostelů v Bindlachu (viz obrázek),  Neudrossenfeldu, Wunsiedlu a nedávno znovu vbayreuthském zámeckém kostele. Ve Wonsees tvoří tato scéna vrchol oltáře. Ježíš před očima svých učedníků mizí v otevřeném nebi. Často jsou vidět také dva andělé. Jeden ukazuje, kudy Ježíš vstupuje do slávy svého Otce. Druhý ukazuje dolů na zem a zdá se, že říká – jako v jedné písni: „Nedívej se nahoru, Pán je tady s námi.“ To je tajemství Nanebevstoupení Páně: Ježíš Kristus už není viditelný pro své učedníky, ale je blízko všem lidem. Tak jako Vzkříšený říká při svém posledním zjevení v Matoušově evangeliu: „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ – misijní nebo vlastně křestní výzva. Tento příslib lze nalézt v mnoha markrabských kostelech.

V krédu říkáme: „Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha…“ V řádovém kostele v Bayreuthu jsou vidět Otec a Syn ve své nebeské slávě. Jindy by tu byla znázorněna svatá Trojice, obklopena anděly a svatozáří. Kristus drží kříž nebo zeměkouli, na které je kříž. Svou smrtí vykoupil svět a panuje se svým Otcem, jak je to v žalmu 110, který je často citován i v Novém zákoně: „Výrok Hospodinův mému pánu: Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.“ Naděje směřuje k tomu, že bude poražena moc, která škodí životu.