Gotika, gotický

Gotická architektura a umění pochází z poloviny 12. století z oblasti kolem Paříže („Ile de Frane“) a do Německa se dostala ve 13. století. Tento styl dominoval zhruba až do roku 1500 celé Evropě. I pozdější kostely, obzvlášť v protestantské oblasti, jako např. městský kostel v Bayreuthu, byly stavěny v „postgotickém“ stylu. Slovo „gotický“ pochází z italštiny a původně znamená „cizorodý, barbarský“ – ve srovnání se „zlatým věkem“ starověku. Původně „francouzský styl“ byl v době renesance označován jako „německý manýrismus“ a Goethe ho mylně prohlásil za „německý styl“. To také přispělo k oživení novogotiky.

Gotické kostely se – na rozdíl od těžkých románských kostelů – upínají do výšky, k nebesům. Stěny se otevírají velkými okny a propouštějí světlo slunce, které se stává podobenstvím pro „ranní záři věčnosti“. Nebeský Jeruzalém by měl být jako zaslíbení nového stvoření ve své kráse viditelný už zde na Zemi. Pestrá skleněná okna vyjadřují tuto krásu, stejně jako bohatá dekorace a kružba. Obrazy a sochy zvěstují vykoupení skrze Krista. Velké krucifixy ukazují, zvláště v pozdní gotice, „Krista bolestného“, který poskytuje útěchu trpícím. Nové konstrukční techniky, jako jsou síťové a žebrové klenby, lomený oblouk a opěrné sloupy u vnějších stěn poskytují vzdušný a světlý dojem z prostoru.

Ve městech vznikaly vícelodní baziliky s presbytářem na východě a dvojitými věžemi na západě. Na venkově převládala hospodárnější forma kostelů s věží nad presbytářem: suterén věže sloužil jako chrámový prostor a v době nebezpečí poskytoval zároveň ochranu. V lodi za obloukem presbytáře slavilo shromáždění bohoslužbu vestoje. Mnoho dnešních kostelů si tuto podobu zachovalo a má gotické komponenty, nástěnné malby či sochy. Malby se znázorněním světců byly většinou v barokním období přemalovány a znovu byly odkrývány teprve až v moderní době (kostel sv. Jana v Bayreuthu, Eckersdorf, Presseck). Sochy svatých putovaly na půdy kostelů nebo byly s respektem vestavěny do nového oltáře (Neudrossenfeld, Töpen). Sbor v Bindlachu prodal svůj pozdně gotický Grünewaldův oltář do Lindenhardtu. Některé kostely, jako např. poutní kostel Panny Marie v Gesees, si svůj gotický stavební styl zachovaly, interiér byl však kompletně vybaven v markraběcím stylu.

(O gotice obecně: velmi podrobně na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gotika)